Bezpečnosť zariadení

Related image

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe výsledkov Protokolu o skúškach č. 1451/2011, Protokolu o skúškach č. 2898/2011 a Protokolu o skúškach č. 2267/2012 vydal stanoviská, v ktorých konštatuje, že zariadenia hexagramový zobrazovač I-CH-C, hexagramový zobrazovač ID regenerátor (aluminiová edícia) a hexagramový zobrazovač ID TE regenerátor spĺňajú z hľadiska bezpečnosti požiadavky odporúčania Rady Európskej únie 1999/519/ES o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (rozsah Hz 0 až 300 GHz), Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí a nariadenia vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.