ID TE regenerátor

Hexagramový zobrazovač ID TE regenerátor je unikátne zariadenie generujúce statické magnetické pole. ID regenerátor poskytuje možnosť regenerácie a vitalizácie organizmu. Je určené aj na predaj a preto má v porovnaní s I-CH-C regenerátorom redukovaný výkon, je vyrobené bez špeciálnych požiadaviek na priestory a pomocné zariadenia (uzemnenie, špeciálne kreslá / ležadlá).

V súčasnosti je k dispozícii titanová edícia personálneho ID regenerátora (ID TE).

 

 

Funkcia zariadenia:
Vytvára interakciu s biomagnetickým (elektromagnetickým) a morfickým poľom živých organizmov, čím zabezpečuje regeneráciu, rekondíciu, resp. vitalizáciu kontaktného organizmu.

Princíp fungovania zariadenia:
Zariadenie pracuje s magnetickými poľami premenlivej intenzity a orientácie, s parametrom zmeny podľa konkrétneho nastavenia. Spojité vzájomné pôsobenie 1 vertikálnej a 6 horizontálnych aktívnych línií zariadenia má priestorový charakter.

Charakteristika zariadenia vzhľadom na manipuláciu:
Zariadenie ID TE má párové usporiadanie, to znamená, že ho tvoria 2 samostatné hranoly. Línie hranolov sú usporiadané zrkadlovo – symetricky. Hranoly sa používajú priestorovo – umožňujú zmenu vertikálnej orientácie v smere +sever/-juh. Každý z hranolov zohľadňuje špecifikum ľavej receptívnej (príjmovej) a pravej projektívnej (výdajovej) strany tela. Je možné ich používať samostatne, v tom prípade však zariadenie neumožňuje plnohodnotnú harmonizáciu kontaktného organizmu. Zariadenie je možné nastavovať v 1 vertikálnej a 6 horizontálnych rovinách vzhľadom na tvar, orientáciu a pôsobenie magnetického poľa. Zmenu intenzity magnetického poľa si zariadenie nastavuje automaticky podľa typu nastavenia. Výber nastavenia, konkrétny tvarový kód je možné zadávať manuálne (skúsení operátori) alebo automaticky na základe programovacieho setu, ktoré sú súčasťou obchodného balenia zariadenia ID-TE.

Intenzita magnetického poľa:

Vo vertikálnej línii v súlade s polaritou meraná 1 mm od povrchu:
signál 1+ (North): max +703 G
signal 1- (South): max -358 G

V horizontálnej línii v súlade s polaritou meraná 1 mm od povrchu:
signál 1+ :   min  +240 G,  max  +550 G (North)
signál 0+ :   min  +/-0 G,  max  +68 G (North)
signál 1- :   min  -98 G,  max  -292 G (South)
signál 0- :   min  -6 G,  max  -113 G (South)

Pozn.: magnetické pole zeme má silu cca 0,5 G (G = Gauss), ľuské magnetické pole 7-12 G, magnetická rezonancia vytvorí magnetické pole 15 000 G.

Vonkajšie rozmery: 
každý hranol: 24 x 24 x 71,8 mm

Hmotnosť:

každý hranol: 225 g +/-1 g

Aplikačný čas: 
Predpokladaný čas jednorázovej aplikácie je 15 – 35 minút/24 hod (neodporúčame prekročiť čas 60 minút/24 hod.)

Prevádzkový režim:

Maximálny možný prevádzkový režim zariadenia je 24 hod. denne. Prevádzka zariadenia je úplne nezávislá na konvenčných zdrojoch energie.

Životnosť:
Pri dodržaní zásad na používanie zariadenia je časovo neobmedzená.

Prevádzková teplota:

T optim. 18oC – 32oC, T min. +/- 0oC ; T max. /Tw = 200oC

Maximálny počet aplikačných nastavení zariadenia:
4096

Materiálová charakteristika: 
Titanium Grade 5, nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ (Ne 430), samarium kobalt, materiály s upravenými špecifickými vlastnosťami a supravodivé materiály

 

 

Bližšie informácie o ID regenerátore
www.imaging-device.com